Kobe International Community Center

Kobe International Community Center
トピックス

 

Những ngày dưới đây là ngày lễ nên không làm việc:

Ngày 23 tháng 11 (thứ 4) / Ngày 24 tháng 12 (thứ 2)

Ngày 29 tháng 12 (thứ 7) / Ngày 31 tháng 12 (thứ 2)

 T? v?n nh?ng v?n ?? lien quan t?i VISA
Thời gian

Thứ tư,
Ngày 7 tháng 11

Thứ tư,
Ngày 21 tháng 11
Thứ tư,
Ngày 7 tháng 11
Thứ tư,
Ngày 19 tháng 12
từ 13 giờ đến 16 giờ
※Đặt chỗ trước    TEL(078)291-8441

Ngày 3 tháng 12
KICCへのアクセス

オリジナル日本語教材