Kobe International Community Center

Kobe International Community Center
トピックス

 

Ngày 3 tháng 11 (Thứ 5), ngày 23 tháng 11 (Thứ 4) là ngày lễ, nên không làm việc.

 


 

HÃY CÙNG NHAU NÓI TIẾNG NHẬT NÀO!

HÃY CÙNG KỂ NHAU NGHE VỀ MỘT KOBE MÀ BẠN CHƯA BIẾT TẠI LỚP HỌC TIẾNG NHẬT NÀO.

 T? v?n nh?ng v?n ?? lien quan t?i VISA
Thời gian

Thứ tư,
Ngày 1 tháng 11

Thứ tư,
Ngày 15 tháng 11
Thứ tư,
Ngày 6 tháng 12
từ 13 giờ đến 16 giờ
※Đặt chỗ trước    TEL(078)291-8441

Ngày 1 tháng 12
KICCへのアクセス

オリジナル日本語教材