Kobe International Community Center

Kobe International Community Center
トピックス

 

Những ngày dưới đây là ngày lễ nên không làm việc:

Ngày 1 tháng 1 (thứ 3) - Ngày 3 tháng 1 (thứ 5) /

Ngày 14 tháng 1 (thứ 2) / Ngày 11 tháng 2 (thứ 2)

 T? v?n nh?ng v?n ?? lien quan t?i VISA
Thời gian

Thứ tư,
Ngày 16 tháng 1

Thứ tư,
Ngày 19 tháng 12
Thứ tư,
Ngày 16 tháng 1
Thứ tư,
Ngày 20 tháng 2
từ 13 giờ đến 16 giờ
※Đặt chỗ trước    TEL(078)291-8441

Ngày 1 tháng 2
KICCへのアクセス

オリジナル日本語教材