Kobe International Community Center

Kobe International Community Center
トピックス

 

Ngày 20 tháng 3 (Thứ 2) là ngày lễ, nên không làm việc.

 T? v?n nh?ng v?n ?? lien quan t?i VISA
Thời gian

Thứ tư,
Ngày 1 tháng 3

Thứ tư,
Ngày 15 tháng 3
Thứ tư,
Ngày 5 tháng 4
từ 13 giờ đến 16 giờ
※Đặt chỗ trước    TEL(078)291-8441

Ngày 3 tháng 4
KICCへのアクセス

オリジナル日本語教材