Kobe International Community Center

Kobe International Community Center
トピックス

 

Những ngày dưới đây là ngày lễ nên không làm việc:

Ngày 17 tháng 9 (thứ 2)  / Ngày 24 tháng 9 (thứ 2) /

Ngày 8 tháng 10 (thứ 2)

 T? v?n nh?ng v?n ?? lien quan t?i VISA
Thời gian

Thứ tư,
Ngày 5 tháng 9

Thứ tư,
Ngày 19 tháng 9
Thứ tư,
Ngày 3 tháng 10
Thứ tư,
Ngày 17 tháng 10
từ 13 giờ đến 16 giờ
※Đặt chỗ trước    TEL(078)291-8441

Ngày 1 tháng 10
KICCへのアクセス

オリジナル日本語教材