Kobe International Community Center

Kobe International Community Center
トピックス

 

Ngày 16 tháng 7 (Thứ 2) là ngày lễ, nên không làm việc.

 T? v?n nh?ng v?n ?? lien quan t?i VISA
Thời gian

Thứ tư,
Ngày 6 tháng 6

Thứ tư,
Ngày 20 tháng 6
Thứ tư,
Ngày 4 tháng 7
Thứ tư,
Ngày 25 tháng 7
từ 13 giờ đến 16 giờ
※Đặt chỗ trước    TEL(078)291-8441

Ngày 2 tháng 7
KICCへのアクセス

オリジナル日本語教材