Kobe International Community Center

Kobe International Community Center
トピックス

 

Ngày 23 tháng 12 (Thứ 7), Ngày 29 tháng 12 (Thứ 6) đến ngày 3 tháng 1 (Thứ 4), ngày 8 tháng 1 (Thứ 2) là ngày lễ, nên không làm việc.

 


 

HÃY CÙNG NHAU NÓI TIẾNG NHẬT NÀO!

HÃY CÙNG KỂ NHAU NGHE VỀ MỘT KOBE MÀ BẠN CHƯA BIẾT TẠI LỚP HỌC TIẾNG NHẬT NÀO.

 T? v?n nh?ng v?n ?? lien quan t?i VISA
Thời gian

Thứ tư,
Ngày 17 tháng 1

Thứ tư,
Ngày 7 tháng 2
Thứ tư,
Ngày 21 tháng 2
từ 13 giờ đến 16 giờ
※Đặt chỗ trước    TEL(078)291-8441

Ngày 1 tháng 2
KICCへのアクセス

オリジナル日本語教材