Kobe International Community Center

Kobe International Community Center
トピックス

 

Ngày 11 tháng 8 (Thứ 5) là ngày lễ, nên không làm việc.

 T? v?n nh?ng v?n ?? lien quan t?i VISA
Thời gian

Thứ tư,
Ngày 2tháng 8

Thứ tư,
Ngày 16 tháng 8
Thứ tư,
Ngày 6 tháng 9
từ 13 giờ đến 16 giờ
※Đặt chỗ trước    TEL(078)291-8441

Ngày 1 tháng 9
KICCへのアクセス

オリジナル日本語教材