Kobe International Community Center

Kobe International Community Center
トピックス

 

Những ngày dưới đây là ngày lễ nên không làm việc:

Ngày 11 tháng 2 (thứ 2) / Ngày 21 tháng 3 (thứ 5)

 T? v?n nh?ng v?n ?? lien quan t?i VISA
Thời gian

Thứ tư,
Ngày 6 tháng 2

Thứ tư,
Ngày 20 tháng 2
Thứ tư,
Ngày 6 tháng 3
Thứ tư,
Ngày 20 tháng 3
từ 13 giờ đến 16 giờ
※Đặt chỗ trước    TEL(078)291-8441

Sân khấu kịch Waketon.
Quy định về cách vất rác và tài nguyên.

Ngày 1 tháng 3
KICCへのアクセス

オリジナル日本語教材