Kobe International Community Center

Kobe International Community Center
トピックス

 

Những ngày dưới đây là ngày lễ nên không làm việc:

Ngày 29 tháng 4 (thứ 2) - Ngày 6tháng 5 (thứ 2)

 


 

Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài sắp được đưa vào hoạt động, thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây.

 

 T? v?n nh?ng v?n ?? lien quan t?i VISA
Thời gian

Thứ tư,
Ngày 3 tháng 4

Thứ tư,
Ngày 17 tháng 4
        -
        -
Thứ tư,
Ngày 15 tháng 5
từ 13 giờ đến 16 giờ
※Đặt chỗ trước    TEL(078)291-8441

Sân khấu kịch Waketon.
Quy định về cách vất rác và tài nguyên.

Ngày 7 tháng 5
KICCへのアクセス

オリジナル日本語教材