Kobe International Community Center

Kobe International Community Center
トピックス

 

Những ngày dưới đây là ngày lễ nên không làm việc:

Ngày 8 tháng 10 (thứ 2)  / Ngày 3 tháng 11 (thứ 5) /

Ngày 23 tháng 11 (thứ 4)

 T? v?n nh?ng v?n ?? lien quan t?i VISA
Thời gian

Thứ tư,
Ngày 3 tháng 10

Thứ tư,
Ngày 17 tháng 10
Thứ tư,
Ngày 7 tháng 11
Thứ tư,
Ngày 21 tháng 11
từ 13 giờ đến 16 giờ
※Đặt chỗ trước    TEL(078)291-8441

Ngày 1 tháng 11
KICCへのアクセス

オリジナル日本語教材